Hoe verzorg ik mijn terrarium (scroll down for the English version)

 

Wat is de beste plek om mijn terrarium neer te zetten?
Het juiste licht is essentieel voor de gezondheid van de planten. Zet jouw terrarium daarom op een plek met voldoende daglicht, maar nooit in direct zonlicht of in de buurt van andere warmtebronnen zoals een centrale verwarming of felle spots. Goed om te weten: ramen op het noorden zorgen vaak voor te weinig licht. Het terrarium is alleen geschikt voor binnenshuis en de beste temperatuur ligt tussen de 15 en 25°C.

Hoe zorg ik goed voor mijn ecosysteem?
Onze terrariums hebben hun eigen mini-ecosysteem en hebben daarom weinig tot geen onderhoud nodig. Wel raden we aan het ecosysteem om de twee weken een kwartslag te draaien, zo krijgen alle planten gelijkmatig en voldoende licht. Bij de juiste omstandigheden kunnen de planten zichzelf jarenlang in leven houden.

Moet ik mijn ecosysteem water geven?
Een gesloten Growing Concept creëert zelf een microklimaat waardoor de planten zichzelf in leven houden door het water in het glaswerk te recyclen. Toch kan het gemiddeld eens per half jaar voorkomen dat het nodig is om extra water te geven. Neem de grond als leidraad voor hoe vochtig het in de pot is. Als de grond droog aanvoelt, kun je 5 tot 10 cl water geven, afhankelijk van de grootte van jouw Growing Concept.

Mijn ecosysteem vertoont kleine witte plekjes. Wat kan ik doen?
Een ecosysteem moet de eerste weken acclimatiseren. Hierdoor kunnen er kleine witte schimmelplekjes ontstaan op het mos, de takken, het blad of de steentjes. Niet erg, je kunt die eenvoudig verwijderen met een schone doek of door de beschimmelde blaadjes met steeltje en al weg te knippen. Er ontstaat vanzelf een biologisch evenwicht.

Mijn ecosysteem condenseert overmatig, is dit normaal

Een gezond ecosysteem condenseert aan één kant van de pot. Is de gehele pot beslagen en bedruppeld? Dan is dit een teken dat het te warm is en het systeem deze warmte niet kwijt kan. Zet de pot in dat geval twaalf uur lang open. Blijft het probleem zich voordoen? Verplaats de pot dan naar een andere plek in huis, bijvoorbeeld de noordzijde waar het minder licht en warm is.

Er zitten kleine vliegjes in mijn, terrarium. Wat nu?
Als één van de planten een blaadje verliest, valt deze op de bodem, waar het vergaat en weer als voeding wordt gebruikt. Een mooi natuurlijk proces. Dit heeft echter ook een keerzijde: het ontbindingsproces van het blaadje trekt soms minuscule vliegjes aan, beter bekend als rouwvliegjes. Die leggen eitjes in de aarde. Gelukkig is hier iets aan te doen: tuincentra verkopen een biologische bestrijder genaamd ‘steinernema feltiae’, ook wel aaltjes genoemd. Dit komt in poedervorm, waar je wat water bij schenkt en dat giet je vervolgens over de aarde.

Sommige bladeren worden bruin. Wat kan ik hieraan doen?
Dit is in principe geen probleem. Soms verliest één van de plantjes een dood blaadje. Dat valt op de bodem, vergaat en wordt weer als voeding gebruikt. Als je je eraan stoort kun je bruine blaadjes ook met steeltje en al afknippen.

Mijn ecosysteem groeit zo goed dat de plant tegen de deksel of kurk aangroeit. Wat nu?
Wij kiezen planten die relatief langzaam groeien en dus niet vaak gesnoeid hoeven te worden. Is jouw plant toch te groot geworden voor het glaswerk? Dan kun je de plant bijsnoeien tot de oorspronkelijke grootte. Knip de takjes net boven een bladaanzet bij. Laat het terrarium daarna 24 uur openstaan, zodat de plant(en) goed kunnen helen.

Er groeien paddenstoelen in mijn terrarium. Is dit normaal?
Jazeker, de paddenstoel is een onschuldige schimmelsoort. Je kunt gerust de natuur haar gang laten gaan. De padenstoelen zullen jouw ecosysteem en de planten niet aantasten. Als je je eraan stoort, kun je de paddenstoel verwijderen.

Het mos ziet er droog uit. Wat kan ik hieraan doen? 

Het kussentjesmos dat wij gebruiken is bijzonder weerbaar, het heeft wel iets weg van een spons. Je kunt het voorzichtig uit het ecosysteem halen en vervolgens in een bakje met water leggen. Laat het mos zo een aantal uren liggen en het zal zijn donkergroene kleur weer terugkrijgen. Knijp het mos vervolgens uit zodat het niet te nat is en plaats het terug.

 

Grooming

Where is the best place to put my terrarium?

The right light is essential for the health of the plants. Therefore, place your terrarium in a place with sufficient daylight, but never in direct sunlight or near other heat sources such as central heating or bright spots. Good to know: north-facing windows often provide too little light. The terrarium is only suitable for indoor use and the best temperature is between 15 and 25 ° C.

How do I take good care of my ecosystem?

Our terrariums have their own mini-ecosystem and therefore require little to no maintenance. We do recommend turning the ecosystem a quarter of a turn every two weeks, so that all plants get even and sufficient light. Under the right conditions, the plants can keep themselves alive for years.

How do I take good care of my ecosystem?

Our terrariums have their own mini-ecosystem and therefore require little to no maintenance. We do recommend turning the ecosystem a quarter of a turn every two weeks, so that all plants get even and sufficient light. Under the right conditions, the plants can keep themselves alive for years.

Do I need to water my ecosystem?

A closed Growing Concept itself creates a microclimate so that the plants keep themselves alive by recycling the water in the glassware. Nevertheless, it can happen on average once every six months that it is necessary to give extra water. Take the soil as a guide for how moist it is in the pot. When the soil feels dry, you can give 5 to 10 cl of water, depending on the size of your Growing Concept.

My ecosystem shows small white spots, what can I do?

An ecosystem must acclimatise during the first weeks. This can cause small white mold spots on the moss, branches, leaves or stones. Not bad, you can easily remove it with a clean cloth or by cutting away the moldy leaves, stems and all. A biological equilibrium is created automatically.

My ecosystem is condensing excessively, is this normal?

A healthy ecosystem condenses on one side of the pot. Has the entire pot been fogged and dripped? Then this is a sign that it is too hot and the system cannot get rid of this heat.
In that case, open the jar for twelve hours. Does the problem persist? Then move the pot to another place in the house, for example the north side where it is less light and warm.

There are small flies in my terrarium, what now?

If one of the plants loses a leaf, it falls to the bottom, where it decays and is used again as food. A beautiful natural process. However, this also has a downside: the decomposition process of the leaf sometimes attracts tiny flies, better known as mourning flies. They lay eggs in the earth. Fortunately, there is something you can do about this: garden centers sell an organic pest called “steinernema feltiae”, also known as nematodes. This comes in powder form, to which you pour some water and then pour it over the soil.

Some leaves turn brown, what can i do about it?

In principle, this is not a problem. Sometimes one of the plants loses a dead leaf. That falls to the bottom, decays and is used again as food. If this bothers you, you can also cut off brown leaves with the stalk and all.

My ecosystem is growing so well that the plant grows against the lid or cork, what now?

We choose plants that grow relatively slowly and therefore do not require frequent pruning. Has your plant become too big for the glassware? Then you can trim the plant to its original size. Trim the twigs just above the leaves. Then leave the terrarium open for 24 hours so that the plant (s) can heal properly.

Mushrooms are growing in my terrarium, is that normal?
Yes, the mushroom is a harmless fungus species. You can safely let nature take its course. The toadstools will not affect your ecosystem and the plants. If it bothers you, you can remove the mushroom.

The moss looks dry, what can i do about it?
The cushion moss that we use is very resilient, it looks a bit like a sponge. You can carefully remove it from the ecosystem and then place it in a container of water. Let the moss sit for a few hours and it will regain its dark green color. Then squeeze the moss so that it is not too wet and put it back.

The plants are growing a lot, they press to the top, can I trim the leaves?

How nice that the plant (s) have grown so well.It is possible to prune the plant (s). especially if the plant grows completely against the cap. You can then prune the plant in two ways: the leaf itself, or trim the twigs above and leaf roots. In both cases, leave the pot open for 24 hours so that the plants can heal properly. Another option is to order a refill package, which you can find in our webshop under accessories. This way you can order a whole new content for your ecosystem. You can then repot the grown plants to a regular plant pot, giving them plenty of room to grow further.