Algemene Voorwaarden

Definities:

Verkoper: Wildernis :

Koper: een natuurlijke persoon die de wettelijke leeftijd heeft bereikt en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie de verkoper een overeenkomst sluit.

Bestelling: een bestelling geplaatst door de Koper volgens de procedure beschreven in artikel 2.1 voor de levering van een of meer producten.

Product: product van Wildernis dat de verkoper te koop aanbiedt op de website.

Aankoopprijs: de prijs die op de website staat vermeld voor een product, inclusief de btw en de verzendkosten.

Overeenkomst: de Order, die de Verkoper als zodanig heeft aanvaard.

Website: www.wildernisamsterdam.nl

ARTIKEL 1. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1

Deze algemene voorwaarden die door verkoper online beschikbaar zijn gesteld www.wildernisamsterdam.nl regelen alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen de koper en de verkoper met betrekking tot het gebruik van de website, inclusief de aankoop en verkoop van een Product op of via de Website.

ARTIKEL 2. CONCLUSIE EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

2.1

Een Overeenkomst zal door de Koper en de Verkoper uitsluitend worden gesloten door de aanvaarding door de Verkoper van een Bestelling (de aanbieding) van de Koper die op of via de Website is geplaatst op de volgende manier:

De koper heeft het gewenste product geselecteerd en het product aan het winkelwagentje toegevoegd.
De koper heeft de volgende stappen gevolgd en voltooid:
Stap 1: De koper heeft zijn / haar adresgegevens ingevuld en, indien het afleveradres niet hetzelfde is als het factuuradres, het gewenste afleveradres.

Stap 2: De koper heeft de bestelling gecontroleerd.

Stap 3: De koper heeft de gewenste betaalmethode gekozen en een volledige vooruitbetaling gedaan.

De bestelling is geplaatst.
De Koper ontvangt een bevestiging van de Bestelling die op elektronische wijze is geplaatst (via de Website).
Als de bestelling door de verkoper is geaccepteerd, stuurt de verkoper zo snel mogelijk nadat de bestelling is geplaatst een bevestiging per e-mail aan de koper. De verkoper zal de koper zo snel mogelijk op de hoogte brengen als een bestelling niet wordt geaccepteerd.

2.2

De Overeenkomst, inclusief de privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden op de Website en deze Algemene Voorwaarden, vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website en de plaatsing en uitvoering van een Bestelling.

ARTIKEL 3. LEVERINGSMETHODEN EN LEVERINGSDATA

3.1

Verzending vindt plaats met behulp van een door de verkoper aangewezen vervoerder.

3.2

Nadat de overeenkomst is gesloten, zal de verkoper de producten zo snel mogelijk, en in elk geval binnen dertig (30) dagen, naar het door de koper opgegeven adres verzenden, tenzij de partijen een langere leveringstermijn zijn overeengekomen.

3.3

De verkoper zal levering in overeenstemming met overeengekomen leveringsdata in alle mogelijke mate uitvoeren; De Koper erkent echter dat de leveringsdatums zijn gebaseerd op de omstandigheden waarvan de Verkoper op de hoogte is op het moment dat de Overeenkomst wordt gesloten en, voor zover deze afhankelijk zijn van de door derden te leveren werkzaamheden of diensten, op de informatie die dergelijke derden aan de verkoper verstrekken.

3.4

Het risico met betrekking tot enige schade aan of verlies van de Producten zal worden overgedragen aan de Koper vanaf het moment dat de Producten worden geleverd.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING

4.1

De prijzen op de Website zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper. De totale verschuldigde Aankoopprijs zal worden aangegeven wanneer de Bestelling wordt geplaatst en wanneer de Overeenkomst wordt bevestigd.

4.2

De Verkoper heeft het recht om de op de Website aangegeven prijzen van tijd tot tijd aan te passen zonder dat enige kennisgeving vereist is. De prijzen die werden opgegeven op het moment waarop de Bestelling wordt geplaatst, worden geacht de prijzen te zijn die deel uitmaken van de Overeenkomst.

4.3

Betaling kan geschieden met behulp van de methoden die zijn aangegeven op de Website en moet worden gemaakt op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst.

ARTIKEL 5. RECHT OM TE RETOURNEREN

5.1

De koper heeft het recht om het geleverde product binnen een termijn van 14 dagen nadat het product is ontvangen, zonder opgave van reden te retourneren op de door de verkoper aangegeven wijze, mits het product onbeschadigd is en zich (voor zover mogelijk) in de originele en onbeschadigde verpakking bevindt. De verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper. Het is de koper niet toegestaan ​​het product in te ruilen voor een ander product. Als de koper een ander product wil kopen, moet hij / zij een nieuwe bestelling plaatsen op de website.

5.2

In het geval bedoeld in het vorige lid, zal de Verkoper de Aankoopprijs zo snel mogelijk terugbetalen, in elk geval binnen 14 dagen nadat de Verkoper het geretourneerde product heeft ontvangen.

ARTIKEL 6. OVERMACHT

6.1

De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of een niet-levering die het gevolg is van omstandigheden die de verkoper verhinderen om zijn verplichtingen na te komen, en die niet aan de verkoper kunnen worden toegeschreven omdat ze niet kunnen worden de schuld van de verkoper, en kan niet worden beschouwd als voor rekening van de verkoper in overeenstemming met de wet, een rechtshandeling of in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen, zoals – maar niet beperkt tot – oorlog, dreiging van oorlog, burgeroorlog, oproer , een door de regering aangekondigde dag van nationale rouw, stakingen, vervoersproblemen, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving of het faillissement van door de verkoper ingeschakelde derden, een verzuim van de leveranciers van de verkoper om levering van goederen of een tekortkoming van de leveranciers van de verkoper om goederen tijdig te leveren, onderbrekingen in de levering van goederen die door derden, inclusief water en elektriciteit, en o ernstige onderbrekingen in de bedrijfsvoering van de Verkoper of derden die het bedrijf aangaat.

6.2

Indien Verkoper als gevolg van een overmachtsituatie zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt of nalaat dit tijdig te doen, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren of – indien naleving binnen een redelijke termijn een redelijke termijn is niet mogelijk – om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Verkoper gehouden is de Koper enige schadevergoeding in dat verband te betalen.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

7.1

De Koper is verplicht om het Product te inspecteren wanneer het is afgeleverd en om de Verkoper binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen in het geval er zichtbare gebreken of andere klachten zijn met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten moeten schriftelijk worden ingediend (bij voorkeur via e-mail: info@wildernisamsterdam.nl) en moeten volledig en duidelijk onderbouwd zijn.

7.2

De Verkoper zal reageren op klachten die binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst worden ontvangen. De Verkoper zal de Koper binnen een termijn van 14 dagen op de hoogte brengen in het geval dat het te voorzien is dat de klacht een langere termijn zal vergen om verwerkt te worden, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Koper een antwoord kan verwachten.

7.3

De Koper erkent dat: kleine afwijkingen en afwijkingen die over het algemeen als aanvaardbaar worden beschouwd met betrekking tot de kwaliteit, maat, kleur, afwerking, enz. Van Producten niet kunnen worden vermeden of moeilijk te vermijden zijn en geen gegronde reden vormen om een ​​klacht in te dienen . Dergelijke klachten en klachten over het verwijderen van bepaalde producten van de website zijn niet goed gefundeerd. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper lijdt als gevolg van dergelijke afwijkingen of de verwijdering van dergelijke producten van de website.

7.4

De Koper zal volledige medewerking verlenen in het geval dat de Verkoper een Product oproept. De Koper zal de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen in het geval dat de Koper vermoedt dat een Product een veiligheidsdefect heeft en kan worden teruggeroepen.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1

Alle merken, productnamen, logo’s, modellen en ontwerpen (hierna de ‘IP-rechten’ genoemd) die zijn afgebeeld op of aangebracht op de Producten of op andere wijze gerelateerd zijn aan de Producten, zijn eigendom van de Verkoper. De Koper erkent de eigendomsrechten van de Verkoper met betrekking tot de IP-rechten en zal zich onthouden van het gebruik van de IP-rechten op enigerlei wijze, en de Koper zal zich onthouden van elk gedrag dat de IE-rechten zou kunnen schaden of anderszins negatief zou beïnvloeden.

8.2

De Verkoper verwijst naar de Gebruiksvoorwaarden van de Website met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1

De verkoper behoudt de titel met betrekking tot alle goederen die geleverd moeten worden totdat de volgende verplichtingen jegens de verkoper volledig zijn nagekomen:

de prestaties en verplichtingen (inclusief betalingsverplichtingen) die de Koper verschuldigd is / is met betrekking tot alle goederen die zijn of zullen worden geleverd in overeenstemming met de overeenkomst; en
vorderingen op grond van de inbreuk door de Koper met betrekking tot zijn / haar naleving van deze overeenkomst.

ARTIKEL 10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1

De verkoper is wettelijk verplicht om een ​​product te leveren dat voldoet aan het contract met de koper.

10.2

De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte, bijkomende of gevolgschade, van welke aard dan ook, die de Koper lijdt in verband met de Overeenkomst. In geen geval zal enige directe schade, waarvoor de Verkoper juridisch aansprakelijk is jegens de Koper, de Koopprijs overschrijden.

10.3

De Verkoper verwijst naar de disclaimer met betrekking tot haar aansprakelijkheid met betrekking tot de Website en het gebruik van de Website.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 12. ONGELDIGE BEPALINGEN

12.1

In het geval dat enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig is:

de overige bepalingen in deze Algemene voorwaarden blijven echter van kracht; en
de ongeldige bepaling moet worden geïnterpreteerd als, of worden omgezet in, een geldige bepaling die dezelfde strekking heeft tot in alle mogelijke mate.

ARTIKEL 13. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1

De verkoper heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zal op de Website worden geplaatst. De Koper moet altijd deze Algemene Voorwaarden raadplegen alvorens de Website te gebruiken. Indien de Koper de Algemene Voorwaarden niet via internet kan raadplegen, zal de Verkoper de Koper per e-mail een kopie van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden sturen.

Versie April 2018